SZKOLNY WOLONTARIAT W
SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 110 im. K. JEŻEWSKIEGO

 

„Wolontariat jest szczególnym czynnikiem sprzyjającym postępowi na drodze humanizacji: dzięki różnym formom solidarności i służby, które promuje i konkretyzuje, uwrażliwia społeczeństwo na godność człowieka i na jego różne potrzeby. Działalność wolontariatu prowadzi do doświadczenia, że człowiek w pełni realizuje się wyłącznie wtedy, gdy kocha i daje siebie innym.”
            Św. Jan Paweł II

 

1) Czym jest wolontariat?

Analiza łacińskiego terminu „voluntarius”, od którego pochodzą polskie słowa wolontariat i wolontariusz, pozwala zauważyć, że w wolontariacie chodzi o dobrowolną, bezinteresowną, bezpłatną i świadomą pracę na rzecz osób potrzebujących, np. : dzieci w szpitalach, osób starszych, chorych, ubogich i w trudnej sytuacji rodzinnej. Dzięki takiej pracy następuje postęp na drodze humanizacji ludzkości. Warto przy tym pamiętać, że wolontariat nie zawsze przyjmuje formę zorganizowanej działalności, czasami jest on po prostu systematycznym niesieniem pomocy osobom potrzebującym. Choć dzieło to może być rozwijane nawet przez pojedyncze osoby, to w prace naszego Szkolnego Koła Wolontariatu zaangażowanych jest ponad dwudziestu uczniów. Działania koordynowane są przez opiekunów Koła: p. Przemysława Niechcielskiego oraz p. Katarzynę Krakowiak.

2) Kim jest wolontariusz?

Wolontariuszem jest osoba, która bezinteresownie i świadomie, a także systematycznie pomaga osobom potrzebującym. Nie można zapomnieć o tym, że wolontariusz swoją pracę wykonuje dobrowolnie oraz nie pobiera za nią żadnego wynagrodzenia finansowego. Choć wolontariusz nie uzyskuje żadnych korzyści materialnych, to jednak jego praca przynosi mu liczne korzyści pozamaterialne, pozwala przezwyciężać własny egoizm, uczy otwartości, wyrabia cechę pracowitości czy systematyczności. Wiele akcji prowadzonych przez Szkolne Koło Wolontariatu staje się również okazją do wykazania się pomysłowością i kreatywnością.

 

 

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

z jakim tej pomocy się udziela.”

                                                            Jan Paweł II

 

Działania Szkolnego Wolontariatu obejmują między innymi:                                                     

•    udział w akcjach charytatywnych,
•    pomoc chorym i osobom starszym,
•    zbiórki darów rzeczowych dla osób potrzebujących,
•    rozpoznawanie potrzeb środowiska lokalnego,
•    organizację wydarzeń kulturalnych (np. przedstawień, koncertów itp.),
•    udział w spotkaniach integracyjnych z seniorami,
•    uczestnictwo w życiu świetlicy szkolnej i przedszkola,
•    przygotowanie upominków dla osób samotnych,
•    organizację pomocy koleżeńskiej,
•    promocję wolontariatu w środowisku lokalnym.

Jeśli chcesz pomagać, to zapraszamy na nasze spotkania w roku szkolnym 2022/2023
do biblioteki szkolnej.

(więcej informacji odnośnie terminów spotkań można uzyskać w szkolnej bibliotece u p. Izabeli Musiał)

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu:
p. Przemysław Niechcielski, p. Katarzyna Krakowiak, p. Izabela Musiał, p. Danuta Okszos, p. Agnieszka Majewska

 


     Przed budynkiem naszej szkoły rozkwitło poletko żonkili, przypominające nam o osobach cierpiących z powodu choroby nowotworowej oraz ich rodzinach. W tym roku szkolnym również uczestniczyliśmy w akcji ‘Pola Nadziei”. Oby nam nigdy tej nadziei nie zabrakło.

                                                                                                    Szkolne Koło Wolontariatu

Kryteria przyznawania wpisu za wolontariat na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

Uczeń może uzyskać trzy punkty w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi pod warunkiem systematycznej pracy w ramach wolontariatu lub pracy na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

Klasy 4, 5 i 6 (rok szkolny 2023/2024)
Wolontariat w wymiarze co najmniej 50 godzin podczas nauki w szkole podstawowej.
Godziny sumują się z poszczególnych lat działalności, przy czym przyjmuje się minimum 10 godzin w trakcie jednego roku szkolnego;
czas zaangażowania w wolontariat powinien trwać nie mniej niż dwa lata szkolne;
godziny wolontariatu realizowanego poza szkołą, udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem, sumują się z wolontariatem w szkole.
W wyjątkowych sytuacjach (np. długotrwała nieobecność ucznia, przeniesienie z innej szkoły, wybitne zaangażowanie, itp.) decyzję o przyznaniu wpisu na świadectwie ucznia podejmuje dyrektor.

Zasady przejściowe dla klas 7 i 8 (w roku szkolnym 2023/2024 i klas 8 w 2024/2025)
w przypadku uczniów klasy 7, którzy nie angażowali się wcześniej w wolontariat - co najmniej 20 godzin w klasie 7 i co najmniej 20 godzin w klasie 8 (łącznie 40 godzin w ostatnich dwóch latach nauki)
w przypadku uczniów klasy 8, którzy nie angażowali się wcześniej w wolontariat - co najmniej 20 godzin
w przypadku uczniów, którzy we wcześniejszych latach nauki otrzymali wpis na świadectwie promocyjnym, powinien on być przepisany na świadectwo ukończenia szkoły.)

                                         

    Wolontariuszki z naszej szkoły chętnie przeprowadzały gry i zabawy dla młodszych koleżanek w świetlicy szkolnej. W miłej i wesołej atmosferze bawili się zarówno starsi jak i młodsi uczniowie.

                                                                                                        Szkolne Koło Wolontariatu