Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 110 w Warszawie tworzą przedstawiciele uczniów klas I – VIII. Najwyższą władzą jest Rada Samorządu Szkolnego. W jego skład wchodzą: przewodniczący, jego zastępca oraz sekretarz.

Kadencja RSU trwa przez okres roku szkolnego. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych. Każdy z kandydatów musi być uczniem klasy III, IV lub V, VI, VII, VIII. Spośród zgłoszonych kandydatów, uczniowie wybierają Radę Samorządu Szkolnego. Każdy uczeń klas III – VIII ma prawo oddania swojego głosu na wybranego kandydata. Wyniki wyborów są ogłaszane pod koniec "Dni Kazika". Przejęcie władzy przez nowy samorząd następuje 1 września następnego roku szkolnego.

W roku szkolnym 2019/2020 Samorząd Uczniowski tworzą:

 

Przewodniczący SU Szymon Giel 8A

 Vice przewodnicząca SU - Alicja Czajkowska 4A

 Sekretarz SU - Maria Szymańska 6B

 

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020 są
p. Michał Jeżewski,
p. Piotr Strefner, p. Beata Bartczak.


Głównymi celami Samorządu są m.in.:

 • włączanie uczniów w życie Szkoły i proces współdecydowania o sprawach społeczności szkolnej; pobudzanie uczniów do aktywnego udziału w życiu Szkoły, wzbogacanie tradycji Szkoły, kształtowanie umiejętności organizacyjnych; rozwijanie samodzielności, wdrażanie do podejmowania zobowiązań oraz odpowiedzialnego wywiązywania się z podjętych zadań,
 • uczenie się demokratycznych form współżycia; kształtowanie umiejętności prowadzenia dyskusji, wyrażania własnych poglądów i poszanowania odmiennych,
 • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych; uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań i tolerancji, kształtowanie postawy proekologicznej, udział w akcjach charytatywnych,
 • tworzenie warunków do nawiązywania więzi koleżeńskich.

 

Do zadań Samorządu należy m. in.:

 • Współdziałanie z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do niezbędnych prac na rzecz szkoły.
 • Organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie
  z potrzebami uczniów i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem.


Poprzez pracę w Samorządzie Szkolnym uczniowie rozwijają swoją samorządność, uczą się odpowiedzialności oraz podejmowania decyzji.

 

Do obowiązków opiekunów Samorządu Uczniowskiego należy m.in.:

 • Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i Dyrektora Szkoły.
 • Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.

Działalność Samorządu Szkolnego przebiega pod hasłem stawiania na samodzielność uczniów. Opiekunowie samorządu wspierają uczniów w podejmowaniu własnych inicjatyw i rozwijaniu odpowiedzialności za podejmowane akcje. Przewodniczący Samorządu Szkolnego jest koordynatorem działań uczniowskich. Uczniowie chętnie podejmują inicjatywy, chodź by doprowadzić je do końca, wymagają pomocy ze strony opiekunów.

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI - AKTYWNIE DZIAŁAMY

Wrzesień i październik  był czasem aktywnych działań szkolnego Samorządu Uczniowskiego. We współpracy z opiekunem opracowany został plan działań samorządu w naszej szkole, wykaz organizowanych przez samorząd imprez i uroczystości. Rozpoczęliśmy szkolną akcję „Szczęśliwy numerek” a także wspomagaliśmy nauczycieli w organizacji uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Zapraszam również wszystkich uczniów do współpracy z samorządem, albowiem razem więcej możemy zdziałać w naszej szkole.

 

 

 

 

PORADY DLA UCZNIÓW - UŚMIECHNIJ SIĘ

Jak informować o złych ocenach ?

TO  BARDZO  PROSTE.

1. Łączenie złej wiadomości z jeszcze gorszą wiadomością. „ Zobacz tato, jaki wypadek na krajowej A4. Co przy takim nieszczęściu znaczy jeden dopuszczający z matmy. Pikuś.”

2. METODA  POLITYCZNA.   „Tato, masz rację. W naszym kraju jest spisek. Zmienili twojemu synowi ocenę z matmy na dopuszczający”

3. METODA  HOBBYSTYCZNA.  „ Tato, w zoologicznym są twoje ulubione rybki. Aha, a z matmy mam jednak dopuszczający.”

4. METODA  NA  PRZESTRASZENIE. „ Mamo, nie zdałem matmy! Jedynka !  He, he, żartowałem. Dopuszczający.”

5. METODA  PORÓWNAWCZA 1. „ Z matmy jest co prawda dopuszczający, ale za to piątka z w-f.

6. METODA  PORÓWNAWCZA 2. „ No dostałem dopuszczający z matmy, ale syn tego z klatki obok dostał jedynkę”.

7. METODA  SPORTOWA. „ Tato, tato. Jest. Pokonałem matematyczkę  2 : 0.  

Zgodnie z corocznym zwyczajem także i w naszej szkole 30 listopada odbyła się zabawa andrzejkowa. Każda z klas IV-VII przygotowała wybraną wróżbę, do których ustawiały się długie kolejki. Z przymrużeniem oka, zachowując zdrowy dystans, uczestnicy dowiedzieli się, co  przeznaczy im los w przyszłości. Organizatorzy z uznaniem i satysfakcją odnotowali wysoką frekwencję oraz zaangażowanie, współpracę i pomysłowość uczniów biorących udział w imprezie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy świętować kolejne Andrzejki w równie miłej atmosferze i licznym towarzystwie.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo.
Opracowała: Beata Bartczak


Szanowni Uczniowie!

Ogłaszamy wyniki konkursu „Patriotyczna sala”.

Konkurs ten miał na celu wzbogacenie świadomości narodowej i obywatelskiej. Ku naszemu zadowoleniu, w piękne przyozdobienie sal zaangażowały się wszystkie klasy IV - VII. Dnia 29 10 2018 r. członkowie SU wraz z opiekunami oceniali wystrój sal lekcyjnych. Za kryteria oceny obrali adekwatność do tematu, staranność i estetykę oraz oryginalność, przy­dzielając punktację (0-5 pkt.). Wybór nie był łatwy, dlatego komisja w celu ostatecznego roz­strzygnięcia zaciętej rywalizacji, postanowiła dołączyć dodatkowe kryteria oceny, tj.: ilość elementów oraz samodzielność wykonania.

Oto wyniki:
I miejsce - sala 17 klasa 7A i 7B (15pkt)
II miejsce, ex aequo - sala 37 klasa 6A i 6B (14,5 pkt.) oraz sala 38 klasa 5C (14,5 pkt.)
III miejsce, ex aequo - sala 20 klasa 5B (14 pkt.) oraz sala 18 klasa 5D (14 pkt.).

Samorząd Uczniowski serdecznie gratuluje zwycięzcom! Nagrody wkrótce. Dziękujemy wszystkim za udział! To dzięki waszej pomysłowości i odpowiedniej postawie sale lekcyjne wyróżnią się teraz wspaniałymi dekoracjami. Cieszymy się , że dzięki społeczności uczniowskiej nasza szkoła godnie uczci setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polaków.

Samorząd Uczniowski..

Setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę była powodem przeprowadzenia wielu uroczystości w całym kraju. W wielkim, narodowym świętowaniu uczestniczyła również nasza szkoła. Częścią całości obchodów święta niepodległości było spotkanie młodzieży szkolnej z Panem płk. dr. hab. Witoldem Lisowskim, które zorganizował Samorząd Uczniowski. Audytorium zostało podzielone na dwie grupy: dla klas III-V oraz VI-VII.

Pan Witold Lisowski zjawił się u nas 13 listopada. Jego opowieści o trudnych i tragicznych wydarzeniach z czasów drugiej wojny światowej uczniowie wysłuchali z wielkim zainteresowaniem oraz stosowną do okoliczności powagą. Opowieść Pana Witolda miała wiele wątków, spośród których warto wymienić historię uratowania swojego żydowskiego sąsiada i przyjaciela, Dudka Inwentarza. Dużo uwagi poświęcił również kwestiom przywiązania do wartości patriotycznego wychowania (które, jak podkreślał z mocą, sam otrzymał), znaczenia przyjaźni, szacunku dla wszystkich ludzi bez względu na pochodzenie, narodowość i wyznanie oraz gotowości niesienia pomocy wszystkim potrzebującym. Warto zauważyć zdolność umiejętnego doboru słów prelegenta oraz łatwość prowadzenia żywej, zajmującej narracji. Co ważne, pan Lisowski potrafił dotrzeć do dzieci i młodzieży w różnym przedziale wiekowym i odpowiednio rozłożyć akcenty w swojej opowieści, aby uczynić ją bardziej inspirującą i w pełni zrozumiałą. Swoją wartościową i pouczającą wypowiedź Pan dr Lisowski zręcznie spuentował wierszem własnego autorstwa. W podziękowaniu za wystąpienie członkowie Samorządu Uczniowskiego wręczyli Panu Witoldowi kwiaty oraz złożyli najszczersze życzenia zdrowia.

Cieszymy się, że mieliśmy rzadką okazję spotkania z człowiekiem tak nietuzinkowym i wszechstronnie uzdolnionym. W bogatym życiorysie naszego szanownego gościa znajdziemy dzieje kariery wojskowej i naukowej. Tę pierwszą zakończył w stopniu pułkownika Wojska Polskiego. Jako historyk napisał 30 książek i 350 innych publikacji o bardzo zróżnicowanej tematyce, pełnił także funkcję dyrektora Muzeum Wojska Polskiego. Razem z matką w 1994 roku został uhonorowany Medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

Pozostając pod ogromnym wrażeniem osoby oraz dokonań Pana płk. dr. hab. Witolda Lisowskiego, składamy mu raz jeszcze serdeczne podziękowania za wspólne spotkanie. Mamy nadzieję, że w przyszłości uda się zorganizować w naszej szkole równie udane spotkania z godnymi, zasłużonymi rodakami.

Opracowała: Beata Bartczak

W dniu 13.10.2017r. Mały Samorząd Uczniowski włączył się aktywnie do uroczystych obchodów Święta Edukacji Narodowej w naszej szkole. Uczniowie pod kierunkiem opiekunów przygotowali laurki, zawierające podziękowania. Od rana przedstawiciele MSU składali życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły częstując ich słodkościami i wręczając im wykonane przez siebie kartki.

Opiekunowie Małego Samorządu Uczniowskiego:
Karolina Klimczak, Eliza Struska