Karta rowerowa

Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy ukończyli 10 rok życia, oraz ci, którzy nie zdali egzaminu w poprzednich latach.

WARUNKI UBIEGANIA O KARTĘ ROWEROWĄ

1. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż w dniu egzaminu ukończyli 10 lat.
2. Uczeń powinien złożyć do nauczyciela techniki wypełniony czytelnie przez rodzica lub opiekuna prawnego  ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ MEN – VI28. Arkusz powinien być podpisany czytelnie.
3. W przypadku braku wypełnionego i podpisanego arkusza przez rodziców lub opiekunów prawnych ucznia, dziecko nie będzie dopuszczone do egzaminu na kartę rowerową.
4. Uczeń przystępuje do sprawdzenia umiejętności teoretycznych w wyznaczonym terminie.
5. Uczniowie przystępują do  egzaminu w formie testowej (część teoretyczna) oraz praktycznej po zaliczonej części teoretycznej.
6. Część teoretyczna - Test 25 pytań jednokrotnego wyboru. Test zawiera pytania o następującej tematyce: znaki i sygnały drogowe, manewry na drodze, typowe sytuacje drogowe przejazd przez skrzyżowanie, pierwsza pomoc ofiarom wypadków.
7. Test uznaje się za zaliczony po uzyskaniu minimum 20 poprawnych odpowiedzi. Czas trwania 35 minut.
8. Jeżeli uczeń nie zaliczy części teoretycznej, będzie mógł przystąpić do poprawy w wyznaczonym przez nauczyciela terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie w danym roku szkolnym. W sytuacji nie zaliczenia egzaminu teoretycznego na poprawie uczeń może przystąpić do testu w kolejnym roku szkolnym będąc uczniem szkoły podstawowej.
9. Po zaliczeniu testu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze  w wyznaczonym przez szkołę terminie.
10. Test praktyczny (część praktyczna) polega na ocenie kierującego rowerem pod względem:
- Pozycji kierującego na pojeździe.
- Upewnienia się o możliwości jazdy.
- Upewnienia się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy.
- Hamowania i zatrzymania pojazdu w określonym miejscu.
11. Egzamin praktyczny - uczeń ma obowiązek podczas egzaminu posiadać na głowie kask rowerowy, można do egzaminu przystąpić na własnym rowerze (zalecane), który jest wyposażony w elementy zgodne z przepisami

Dz.U.2016.2022 t.j.

§  53.  Obowiązkowe wyposażenie roweru,(. ..)
1) z przodu - co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
2) z tyłu - co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;
3) w światła, o których mowa w ust. 3 pkt 3, jeżeli konstrukcja roweru lub wózka rowerowego uniemożliwia kierującemu sygnalizowanie przez wyciągnięcie ręki zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu;
4) co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;
5) w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

13. Jeżeli wyniki egzaminu są negatywne uczeń może przystąpić do egzaminu w następnym roku szkolnym.

W roku szkolnym 2023/2024 egzamin na kartę rowerową odbędzie się wiosną 2024 r.
CZĘŚĆ TEORETYCZNĄ egzaminu przeprowadzi Anna Kossakowska
,  Test odbędzie się:
•    06.06.2024  na lekcji techniki w klasach 4 lub po lekcji 13.15-14.00 (po uzgodnieniu
z nauczycielem) pozostałe klasy 5,6,7,8.
•    10.06.2024 (poniedziałek poprawa od godz. 15.00 ( po uzgodnieniu z nauczycielem)
•    23.05.2024 mogą przystąpić po uzgodnieniu z nauczycielem uczniowie z klas starszych (5,6,7,8) 13.15-14.00

•    CZĘŚĆ PRAKTYCZNĄ egzaminu na kartę rowerową przeprowadzoną  funkcjonariusze policji z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji (przystępują uczniowie, którzy zdali egzamin teoretyczny),
•    Termin egzaminu praktycznego (tylko po zaliczonym egzaminie teoretycznym) 13.06.2024 r. 

Lekcje przygotowujące z funkcjonariuszami policji odbędą się w klasach IV w następujących terminach: czwartek
•    22.02.2024 r.
•    29.02.2024 r.
•    07.03.2024 r.
•    21.03.2024 r.
•    04.04.2024 r.
•    11.04.2024 r.

Pozostali uczniowie uczą się we własnym zakresie.

Warto zajrzeć:

  • Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602 U S T AWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Powodzenia 😊

Anna Kossakowska