CZYM JEST PROGRAM „WARS I SAWA”?

Warszawski System Wspierania Uzdolnionych jest jednym z efektów realizacji założeń „Polityki edukacyjnej miasta stołecznego Warszawy na lata 2008-2012”. Obecnie realizowany jest w ramach „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 – 2020”  (jest to kontynuacja „Polityki” uchwalonej w 2008 r.).

Kluczowym elementem systemu jest program „WARS i SAWA”.

Proponowane w programie rozwiązania mają mobilizować szkoły do wykorzystywania możliwości opieki nad uczniami uzdolnionymi, wymagają też wdrożenia nowych lub modyfikacji stosowanych dotąd rozwiązań organizacyjnych, programowych i metodycznych. Dla szkół, które podejmą się takiej, ponadstandardowej pracy, wprowadzono Certyfikat  Prezydenta m.st. Warszawy „WARS i SAWA”.

Głównym celem przyznawania Certyfikatu WARS i SAWA jest potwierdzanie osiągnięcia przez szkołę określonego, pożądanego standardu pracy w obszarze wspierania uczniów uzdolnionych.

W ubiegłym roku szkolnym, zarządzeniem dyrektora szkoły, został powołany Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnionych. Jego zadaniem było opracowanie Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych stanowiącego niejako strategię działań szkoły.

SPWU opisuje przyjętą przez szkołę definicję ucznia zdolnego, cele programu,  metody identyfikacji uzdolnień uczniów oraz metody oceniania i rejestrowania ich postępów. Dokument obejmuje także działania podejmowane przez szkołę na rzecz ucznia uzdolnionego, przedstawia sposoby wsparcia uczniów uzdolnionych oraz ich nagradzania. Dotyczy również pracy kadry pedagogicznej szkoły zaangażowanej w program, systemu doskonalenia nauczycieli oraz metod współpracy z rodzicami.

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców oraz Radę Pedagogiczną.

Lider Szkolnego Zespołu Wspierania Uzdolnionych

Mariola Cabaj

Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnionych pracuje obecnie nad nowelizacją programu w celu dostosowania go do zmian organizacyjnych i programowych wynikających z wprowadzonej reformy oświaty. Po opracowaniu aneksu do Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych zostanie on przedstawiony Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców.
W październiku 2018 r. zostanie przeprowadzona diagnoza uzdolnień dzieci z klas drugich oraz nowoprzybyłych uczniów z pozostałych klas III – VII.
W roku szkolnym 2018/2019 są kontynuowane działania na rzecz uczniów uzdolnionych. W ramach programu „Wars i Sawa” są realizowane następujące zajęcia:

 • Zajęcia polonistyczne dla klas II – III
 • Zajęcia matematyczne dla klas III
 • Zajęcia matematyczne dla klas IV – VII
 • Zajęcia polonistyczne dla klas VI – VII.


Informacje na temat prowadzonych zajęć znajdują się w zakładce ZAJĘCIA POZALEKCYJNE. Tam też można znaleźć wykaz pozostałych zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania.

Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z ofertą instytucji wspierających dzieci uzdolnione. Informacje znajdują się poniżej (rok szkolny 2017/2018).
 


W tym roku szkolnym kontynuujemy nasze działania na rzecz uczniów uzdolnionych. Od początku września prowadzimy następujące zajęcia w ramach programu „Wars i Sawa” :


 

 

 

Zapraszamy również na inne zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania, których pełny wykaz znajduje się w zakładce  ZAJĘCIA POZALEKCYJNE.

W roku szkolnym 2017/2018 programem wspierania uzdolnień „Wars i Sawa” objętych jest 62 uczniów.

Zostały przeprowadzone diagnozy uzdolnień naszych nowych uczniów oraz uczniów z klas drugich.

Wyniki prezentują się następująco:

 

SZANOWNI PAŃSTWO RODZICE,
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z MIEJSCAMI,
W KTÓRYCH ODKRYWA SIĘ I ROZWIJA TALENTY.

 

Fundacja Uniwersytet Dzieci
ul. Mydlarska 4
30-703 Kraków
https://uniwersytetdzieci.pl

BioCentrum Edukacji Naukowej
Warszawa, ul. Ks. Trojdena 4
tel. 22 597 07 68
http://www.biocen.edu.pl

Centralna Szkoła Instruktorska ZHP
Warszawa, ul. Konopnickiej 6
tel. 22 339 07 20
http://www.ksztalcenie.zhp.pl

Centrum Myśli Jana Pawła II
Warszawa, ul. Foksal 11
tel. 22 826 42 21
http://www.centrumjp2.pl

 

Centrum Nauki Kopernik
Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
tel. 22 495 05 05
http://www.kopernik.org.pl

Dom Spotkań z Historią
Warszawa, ul. Karowa 20
tel. 22 255 05 00
http://dsh.waw.pl/

 

Fundacja CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ
Warszawa, ul. Noakowskiego 10
tel. 22 825 01 81
http://www.ceo.org.pl

Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji
Warszawa, ul. Księcia Janusza 64
tel. 22 751 11 73
http://www.ine.com.pl

Białołęcki Uniwersytet Dzieci
Fundacja AVE
tel. 608 178 447.
http://bud.fundacjaave.pl

 

Dom Kultury ŚWIT
Warszawa, Wysockiego 11
tel. 22 811 01 05,  22 811 11 09
http://dkswit.com.pl/uniwersytet-dzieci

 

DZIAŁANIA  PROWADZONE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 1. Przeprowadzenie diagnozy uzdolnień i opracowanie wyników – w okresie od listopada 2016r. do lutego 2017 r. przeprowadzono dwa  etapy diagnoz. Pierwszy (wstępny) przeprowadzili wychowawcy w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów, drugi (diagnoza pogłębiona) został przeprowadzony przez p. psycholog D. Błocką i  psychologa z Poradni PP przy ul. Marywilskiej.
 2. Wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych -  dzięki działaniom podjętym przez Dyrektora Szkoły oraz Radę Rodziców w drugim półroczu zostało zorganizowane koło szachowe. Ponadto w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi (Stowarzyszenie „Czwórka z plusem”) od 1 lutego prowadzono dodatkowe zajęcia artystyczne, biblioteczne, teatralne, plastyczno-techniczne i informatyczne.
 3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną – Zespół Wspierania Uzdolnionych nawiązał współpracę z Poradnią PP w zakresie przeprowadzenia diagnozy uzdolnień w klasach IV – VI.
 4. Motywowanie uczniów uzdolnionych do podejmowania dodatkowych działań - uczniowie uczestniczący w kołach dla uczniów uzdolnionych (w ramach dodatkowych zajęć „Wars i Sawa”) brali udział w wielu konkursach ogólnopolskich oraz kuratoryjnych. Uzyskali w nich dobre i bardzo dobre wyniki:
 5. Ogólnopolskie Konkursy Polonistyczne „Z poprawną polszczyzną na co dzień” – laureatka II miejsca na poziomie krajowym;
 6. Ogólnopolski Konkurs „MAT” – wyróżnienie za uzyskanie bardzo dobrego wyniku;
 7. Ogólnopolski Internetowy Konkurs Matematyczny „Maks matematyczny” – wyróżnienie za uzyskanie dobrego wyniku;
 8. Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX – wyróżnienie za uzyskanie wyniku dobrego;
 9. Międzynarodowy Konkurs matematyczny „Kangur” – 2 osoby uzyskały wynik bardzo dobry; 4 osoby – wyróżnienia;
 10. Konkurs Matematyczny „Puchacz Piotr” pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty – 1 finalista;
 11. Laureaci wielu konkursów dzielnicowych.
 12. Współpraca międzynarodowa w ramach programu eTwinning oraz Global Scholars – projekty prowadzone przez nauczycieli anglistów.
 13. Utworzenie Szkolnego Rejestru Uczniów Uzdolnionych – na podstawie przeprowadzonych diagnoz  utworzono rejestr uczniów, którzy zostaną objęci zajęciami dodatkowymi rozwijającymi uzdolnienia i zainteresowania.
   

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji dotyczącej Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych: