Godziny pracy terapeuty pedagogicznego
w roku szkolnym 2023/2024
                                                   
mgr Katarzyna Krakowiak  

                          

                              PONIEDZIAŁEK: 13:15 – 15:55                            

WTOREK:              7:40 – 14:00

                                                        9:25 - 10-25 (konsultacje)

ŚRODA:                 8:40 – 15:00

                                                    CZWARTEK:          7:50 – 13:25

                                                    PIĄTEK:                 7:50 – 9:55

 

 

 

POMOC TERAPEUTYCZNA W SZKOLE 110

Do obowiązków terapeuty pedagogicznego należy:

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu oddziału przedszkolnego i szkoły;

3) prowadzenie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych oraz zajęć rewalidacyjnych;

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegającego niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

5) współpraca z radą pedagogiczną szkoły, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi placówkami specjalistycznymi w:

 • rozpoznaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
  i uzdolnień,  w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo
  w życiu oddziału przedszkolnego i szkoły.
 • udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

6) prowadzenie następującej dokumentacji:

 • dziennika pracy, w którym rejestruje się wykonanie czynności,
 • ewidencji uczniów uczęszczających na zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
  i rewalidacyjne,
 • prowadzenie i opracowywanie indywidualnych programów terapii uczniów,
 • prowadzenie innej dokumentacji wynikającej z charakteru pracy.

 

            

00

 

Co to jest dysleksja, dysgrafia, dysortografia?


Dysleksja to termin stosowany zwykle w stosunku do osób dorosłych, a przynajmniej nastolatków. W przypadku dzieci poniżej dziesiątego roku życia mówimy raczej o dysleksji rozwojowej. Dysleksja rozwojowa może - choć nie musi - przekształcić się w dysleksję.

Termin dysleksja rozwojowa obejmuje kilka rodzajów zaburzeń:

•    Dysleksja - rozumiana jako trudności w czytaniu, przejawiające się zaburzeniami tempa i techniki czytania, jak i stopnia rozumienia treści. Używanie terminu "dysleksja" do określenia kłopotów z czytaniem zwiększa bałagan w terminologii, jednak tak się niezbyt szczęśliwie przyjęło.
•    Dysortografia - czyli trudności z opanowaniem poprawnej pisowni. Żeby można było stwierdzić dysortografię trzeba sprawdzić, czy dziecko popełnia błędy ortograficzne mimo dobrej znajomości zasad pisowni. U dzieci popełniających błędy ortograficzne i nie znających zasad pisowni trudno mówić o dysortografii.
•    Dysgrafia - czyli niski poziom graficzny pisma (potocznie mówimy, że dziecko brzydko pisze). Litery pisane przez dziecko są koślawe, różnej wielkości i często lądują na niewłaściwej wysokości. Praktycznie wszystkie dzieci zaczynające pisać popełniają tego typu błędy, więc występowanie ich w pierwszym zeszycie nie stanowi podstawy do obaw. Problem pojawia się, gdy błędy utrzymują się mimo upływu czasu.


CO POWINNO ZANIEPOKOIĆ RODZICA?

Jeśli u dziecka występują:
• problemy z orientacją kierunkową (mylenie, gdzie prawo, gdzie lewo),
• nieustalona dominacja jednej strony ciała (dziecko jest oburęczne albo praworęczne, ale przez dziurkę patrzy lewym okiem, nastawia lewe ucho),
• zaburzenia uwagi, pamięci (nie może zapamiętać dni tygodnia, pór roku, nauczyć się wierszyka),
• niesprawność ruchowa, w tym manualna, zwłaszcza u chłopców: kłopoty z zapinaniem guzików, sznurowaniem butów, myciem rąk, jedzeniem za pomocą sztućców, utrzymaniem równowagi, nauką jazdy na rowerze, grą w piłkę lub w klasy,
• “małpi chwyt”, za mocne lub za słabe przyciskanie ołówka,
• nadruchliwość, impulsywność, niezrównoważenie emocjonalne,
• trudności w budowaniu z klocków, układaniu puzzli,
• notoryczne przekręcanie wyrazów i wady wymowy (dziecko sepleni, nie wymawia “r”, jąka się),
• w szkole zapisywanie liter od prawej do lewej lub w odbiciu lustrzanym, zmienianie przedrostków i przyimków, przestawianie głosek, przekręcanie słów.


Co to jest terapia pedagogiczna?


• Stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych

• Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach dzieci

• Eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji - dzieci wymagają wyrównywania braków w sferze psychicznej w skutek doświadczania negatywnych ocen i kar, a więc zainteresowanie ich tym co jest dla nich atrakcyjne i możliwe do osiągnięcia oraz dostrzeganie uzdolnień, sukcesów i pozytywnych cech.


UWAGA !
SKUTECZNOŚĆ TERAPII PEDAGOGICZNEJ ZALEŻY W DUŻEJ MIERZE OD KONTYNUOWANIA ĆWICZEŃ W DOMU

 

Przykładowe ćwiczenia dla dzieci dyslektycznych

Warto pamiętać, że objawów dysleksji rozwojowej nie da się całkowicie wyeliminować, ale można je w znacznej mierze zredukować. Nie wystarczy wkuwanie regułek ortograficznych i zaganianie dziecka do jak najczęstszego czytania.Konieczna jest systematyczna praca, prowadzona wytrwale przez długi czas.

1.1. Ćwiczenia usprawniające analizator wzrokowy

• Wyznaczanie granic wyrazów w tekście napisanym bez przerw, wstawienie znaków interpunkcyjnych w odpowiednich miejscach.
•  Gra w scrabble, domino obrazkowe, literowe lub sylabowe.
•  Czytanie tekstu napisanego różną czcionką.

1.2. Ćwiczenia usprawniające analizator słuchowy

•  Układanie z podanych słownie wyrazów jak największej ilości nowych wyrazów.
•  Zabawa w głuchy telefon.
• Wymyślanie słów, które kończą się na ostatnią sylabę wyrazu podanego wcześniej przez innego ucznia (wyrazowe domino).

1.3. Ćwiczenia redukujące zaburzenia lateralizacji i orientacji w przestrzeni

•    Kreślenie w powietrzu dużych kulistych kształtów obiema rękami.
•    Zamalowywanie dużych powierzchni obiema rękami.
•    Kreślenie równocześnie obiema rękami określonych wzorów.

1.4. Ćwiczenia na czytanie ze zrozumieniem

•   Wypełnianie luk w tekście.
•   Nadawanie tytułów akapitom przeczytanego tekstu.
•   Rozwiązywanie rebusów.

1.5. Ćwiczenia ortograficzne

•   Praca ze słownikiem ortograficznym.
•   Krzyżówki ortograficzne.
•   Tworzenie wyrazów pokrewnych do wyrazów z trudnością ortograficzną, np. marzec – marcowy.

 

DOBRA KSIĄŻKA:

• Bogdanowicz M., O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu. Odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli, Linea, Lublin 1994
• Bogdanowicz M., Przygotowania do nauki pisania. Ćwiczenia grafomotoryczne według Hany Tymichovej, Harmonia, Gdańsk 1992
•  Kaszuba-Lizurej A., W krainie ortografii, Wydawnictwo Innowacje, Katowice 2001
• Pomirska Z., Wygraj z dysleksją. Zbiór ćwiczeń usprawniających umiejętność czytania, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2004

 

Terapeuta Pedagogiczny
Katarzyna Krakowiak