W obecnym roku szkolnym nasi uczniowie kolejny raz podejmą się wykonania zadań Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”.

    Celami projektu, wynikającymi z Podstawy Programowej, są między innymi:

  • wprowadzanie uczniów w świat wartości:  ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania
    i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia;
  • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
  • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby
    i szacunku dla godności innych osób.
  • ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

 

Świetnie sobie poradzimy, bo czego, jak czego, ale kultury naszym uczniom nie brakuje. :)

 

Magdalena Brzezińska

Szkolny koordynator projektu 2022/2023