Projekt ogólnoszkolny „Mój świat wartości”

Celem projektu jest realizacja przedsięwzięć, które nawiązywałyby do myśli Janusza Korczaka

„Nie można zostawić świata, takim jakim jest”

Zadania realizowane w ramach projektu przyczyniać się będą do:

Kształtowania u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. 
Rozwój społeczny, w którym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych  kultur i tradycji.

Realizacja projektu

Zespół Humanistyczny