Składka - Rada Rodziców - Rok szkolny 2016/2017

Drodzy Rodzice,

przed zebraniami 24 i 26 stycznia będzie możliwość wpłacenia dobrowolnej składki na fundusz Rady Rodziców. Przedstawiciele RR będą obecni przy wejściu do szkoły. Składka ustalona na rok szkolny 2016/2017 to 90 zł za jedno dziecko, w przypadku rodzeństwa 135 zł. Jeśli dziecko jest w zerówce, składka wynosi 60 zł.

 

Z poważaniem,
Monika Szczepańska Duda
Przewodnicząca RR


Wysokość składki w roku szkolnym 2016/17 wynosi:

 • 90 zł (możliwość płatności w ratach),
 • drugie młodsze dziecko w szkole 45 zł,
 • trzecie i kolejne dziecko – bez opłat.

Klasy „0”:

 • 60 zł,
 • w przypadku drugiego dziecka w klasie 0 składka 45 zł.

Składkę można wpłacać:

 • u klasowych przedstawicieli Rady Rodziców,
 • przed zebraniem na dyżurze Rady Rodziców,
 • na rachunek bankowy:

Bank Pocztowy S.A.

36 1320 1104 3302 3999 2000 0001

(w tytule podając imię i nazwisko dziecka oraz klasę)

 

Szanowni Państwo,

Rada Rodziców corocznie wydaje fundusze m.in. na:

 • Nagrody i dyplomy dla dzieci biorących udział w konkursach
 • Koncerty muzyczne, przedstawienia
 • Organizację pikniku rodzinnego
 • Słodycze i dekoracje na bale karnawałowe, mikołajkowe
 • Pomoce dydaktyczne
 • Artykuły biurowe dla Samorządu Szkolnego
 • Nagrody dla wybitnych uczniów, dyplomy, medale, nagrody rzeczowe
 • Nagrody książkowe dla najlepszych uczniów
 • Książki pamiątkowe dla uczniów kończących szkołę
 • Wydatki okolicznościowe
 • Dofinansowanie wycieczek

 

Szanowni Państwo,

Dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu,  możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjnić proces nauczania naszych dzieci. W imieniu swoimi jak i pozostałych członków Rady Rodziców zachęcam Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w naszej działalności.

Z poważaniem

Monika Szczepańska Duda
Przewodnicząca Rady Rodziców

 

Jako Rada Rodziców uruchomiliśmy adres mailowy dla lepszego kontaktu. Proszę korzystać i pisać we wszelkich sprawach, w których możemy pomóc – rrsp110@op.pl.

 

Regulamin Konkursu Rady Rodziców

„Ty wpłacasz – Twoje dziecko zyskuje!”

 

Rozdział I.

Postanowienia ogólne.

 1. W Szkole Podstawowej nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów tej szkoły.
 2. Fundusz Rady Rodziców gromadzi środki finansowe wpłacone przez rodziców w formie dobrowolnych składek.
 3. Biorąc pod uwagę niezbędne potrzeby finansowe określone w Rozdziale I, Rada Rodziców wskazuje poziom 90 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt złotych) rocznie, jako minimalnej składki wpłacanej za jednego ucznia przez rodziców na fundusz Rady. Składka za kolejne dzieci wynosi łącznie 45 zł.
 4. Dobrowolne składki nie mają ograniczenia górnego i wszelkie wyższe wpłaty są akceptowane.
 5. Środki z funduszu Rady Rodziców przeznaczane są w szczególności na:
 1. dofinansowanie działalności statutowej szkoły, samorządu uczniowskiego, konkursów, olimpiad, zawodów, nagród książkowych itp.,
 2. dofinansowanie działalności kulturalnej szkoły,
 3. finansowanie organizacji balu karnawałowego, pikniku szkolnego,
 4. finansowanie zajęć dodatkowych,
 5. pomoc materialną dla uczęszczających do szkoły dzieci z najbiedniejszych rodzin.

 

Rozdział II.

Cel konkursu.

Konkurs ma na celu zmobilizowanie rodziców uczniów Szkoły do zintensyfikowania wysokości wpłat na fundusz Rady.

Rozdział III.

Zasady konkursu.

 1. Wpłaty rodziców na fundusz Rady odbywają się poprzez:
 1. przelewy na rachunek bankowy Rady Rodziców (podany na stronie www Szkoły),
 2. wpłaty gotówkowe do Skarbników w Trójkach Klasowych, którzy przekazują zebrane fundusze Skarbnikowi Rady.
 1. Wpłaty w każdej formie winny zawierać kwotę, imię i nazwisko dziecka oraz klasę, tak aby łatwo można było zidentyfikować klasę, z której wpłata pochodzi.
 2. Terminy wpłat zaliczane do konkursu to okres od 1 września 2016 roku do 31 marca 2017 roku.

 

Rozdział IV.

Rozstrzygnięcie konkursu.

 1. Prezydium Rady Rodziców podsumuje wysokości wpłat w okresie 1 września 2016 roku – 31 marca 2017 roku, w podziale na klasy wraz z liczbą osób wpłacających (bez podawania danych osobowych).
 2. Laureatami konkursu zostają:

- I miejsce – klasa, która wpłaciła największą łączną kwotę na fundusz Rady Rodziców w  ww. okresie,

- II miejsce – klasa druga w kolejności wysokości wpłat,

- III miejsce – klasa trzecia w kolejności wysokości wpłat.

 1. Nagrody dla laureatów to:

- za I miejsce –  20% wpłaconej kwoty - zwrot do klasy,

- za II miejsce – 10% zwrot do klasy,

- za III miejsce - 5% zwrot do klasy.

 1. Zwrot funduszy do klasy następuje w formie wypłaconej gotówki przez Skarbnika Rady skarbnikom lub wychowawcom klas laureatów do dowolnego ich wykorzystania na rzecz klasy.
 2. Nie przyznaje się więcej niż trzech nagród w konkursie.
 3. W wypadku identycznych wysokości wpłat na konto Rady przez poszczególne klasy, o pierwszeństwie decyduje data zaksięgowania ostatniej w ww. okresie dla danej klasy wpłaty (wcześniejsza data jest wyżej punktowana).
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www Szkoły.

Regulamin Konkursu został zaakceptowany przez Radę Rodziców na posiedzeniu w dniu 16.10.2016r.