Edukacja kulturalna

Program edukacji kulturalnej dla uczniów
Szkoły Podstawowej nr 110 w Warszawie

Szkolny Program Edukacji Kulturalnej (SzPEK) jest jednym z elementów Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej (WPEK) i jednym z zadań w Programie Rozwoju Edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 przyjętym do realizacji Uchwałą nr LXIII/1751/2013 Rady m. st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r.


Plan pracy na rok szkolny 2017/2018

Cele ogólne:

- upowszechnienie edukacji kulturalnej,

- kształtowanie nawyku korzystania z dóbr kultury,

- zwiększenie roli kultury w procesie edukacji i przygotowania uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym,

- kształtowanie wartości moralnych i obywatelskich oraz wielokulturowych.

- umożliwienie rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań,

- kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej; wzmacnianie tożsamości warszawskiej.


 Cele szczegółowe:

- poszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych,

- stwarzanie warunków do obcowania z „żywą sztuką” poprzez udział uczniów w koncertach i spektaklach organizowanych w szkole i poza nią,

- czynny kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją miasta, regionu i kraju,

- kształcenie tożsamości kulturowej; wychowanie patriotyczne i obywatelskie,

- kultywowanie tradycji i świąt szkolnych, obyczajów i obrzędów - regionalnych i państwowych poprzez czynne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych.


Działania w dziedzinie kultury podejmowane przez szkołę:

- rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły i poza nią - sportowych, ruchowych, tanecznych, muzycznych, plastycznych, technicznych, teatralnych, filmowych, dziennikarskich, regionalnych, przyrodniczych, itp.
- organizacja uroczystości i imprez szkolnych i pozaszkolnych: Święto Niepodległości, Jasełka, Konkurs kolęd i pastorałek, Festyn Rodzinny, Dni Kultury Uczniowskiej „Dni Kazika”, Dzień Pluszowego Misia, Uchwalenie Konstytucji 3 Maja;  konkursów; przeglądów; spotkań z ciekawymi ludźmi itp.
- przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym – wycieczki programowe, muzea, teatry, wystawy, kina,
- udział w akcjach i projektach edukacyjnych („Świat wartości”, „Katyń – ocalić od zapomnienia”, BohaterOn, Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, Dzień Praw Dziecka, Dzień Języka Ojczystego),
- współpraca z instytucjami kultury; środowiskiem lokalnym;
- realizacja programu wychowawczego-profilaktycznego szkoły, programu „Spójrz inaczej”; projektów, np.: WARS i SAWA, Varsavianistyczna szkoła;
 - udział w różnorodnych akcjach organizowanych między innymi przez bibliotekę szkolną, samorząd uczniowski, koło wolontariatu.


Podmioty i instytucje wspierające:

- URZĄD M.ST. WARSZAWY Dzielnica Białołęka Wydział Kultury

- Instytucje kultury, np. Białołęcki Ośrodek Kultury, muzea, teatry, kina

- Towarzystwo Przyjaciół Warszawy

- SCEK – udział w edukacji filmowej, plastycznej, muzycznej, teatralnej

- organizacje pozarządowe: stowarzyszenia: „Acus-Akademia Rozwoju i Inspiracji Młodego człowieka”, „Czwórka z plusem”, „Bez Wizy”, Fundacja „Ave”

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 21

- Komenda Rejonowa Policji

- Straż Miejska m.st.Warszawy
 

PRZEWIDYWANE REZULTATY

- zwiększenie aktywności artystycznej i społecznej uczniów,

- wzbogacenie szkolnej oferty zajęć,

- przygotowanie do kontaktu ze sztuką oraz czynnego i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym, a także możliwość prezentacji oraz konfrontacji własnych osiągnięć artystycznych na forum szkolnym, międzyszkolnym i miejskim,

- wzbogacenie działań w sferze wychowania i profilaktyki.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z terminarzem poranków muzycznych na rok 2017/2018: pobierz


Szkolny koordynator programu
Małgorzata Pietrzak

Wydział Kultury dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy serdecznie zaprasza w dniu 14.12. (czwartek ) o godz. 19.00   na zmagania fristajlowców i bitbokserów uczestniczących w dorocznej edycji Wielkiej Bitwy Warszawskiej,  które zostaną zwieńczone w Dzielnicy Białołęka podczas V Bitwy o Białołękę (Freestyle + Beatbox Battle; Hip-Hop'owe Bitwy), będącej podsumowaniem sezonu Wielkiej Bitwy Warszawskiej.
 
Do udziału w bitwie zaproszonych zostało czterech najlepszych fristajlowców i bitbokserów
z tegorocznej edycji bitwy, a poprowadzi ją znany polski raper oraz freestylowiec – Flint. 

Miejsce: Białołęcki Ośrodek Kultury, ul. Vincenta van Gogha 1. Wstęp wolny.