Wars i Sawa

CZYM JEST PROGRAM „WARS I SAWA”?

Warszawski System Wspierania Uzdolnionych jest jednym z efektów realizacji założeń „Polityki edukacyjnej miasta stołecznego Warszawy na lata 2008-2012”. Obecnie realizowany jest w ramach „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 – 2020”  (jest to kontynuacja „Polityki” uchwalonej w 2008 r.).

Kluczowym elementem systemu jest program „WARS i SAWA”.

Proponowane w programie rozwiązania mają mobilizować szkoły do wykorzystywania możliwości opieki nad uczniami uzdolnionymi, wymagają też wdrożenia nowych lub modyfikacji stosowanych dotąd rozwiązań organizacyjnych, programowych i metodycznych. Dla szkół, które podejmą się takiej, ponadstandardowej pracy, wprowadzono Certyfikat  Prezydenta m.st. Warszawy „WARS i SAWA”.

Głównym celem przyznawania Certyfikatu WARS i SAWA jest potwierdzanie osiągnięcia przez szkołę określonego, pożądanego standardu pracy w obszarze wspierania uczniów uzdolnionych.

W ubiegłym roku szkolnym, zarządzeniem dyrektora szkoły, został powołany Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnionych. Jego zadaniem było opracowanie Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych stanowiącego niejako strategię działań szkoły.

SPWU opisuje przyjętą przez szkołę definicję ucznia zdolnego, cele programu,  metody identyfikacji uzdolnień uczniów oraz metody oceniania i rejestrowania ich postępów. Dokument obejmuje także działania podejmowane przez szkołę na rzecz ucznia uzdolnionego, przedstawia sposoby wsparcia uczniów uzdolnionych oraz ich nagradzania. Dotyczy również pracy kadry pedagogicznej szkoły zaangażowanej w program, systemu doskonalenia nauczycieli oraz metod współpracy z rodzicami.

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców oraz Radę Pedagogiczną.

Lider Szkolnego Zespołu Wspierania Uzdolnionych

Mariola Cabaj

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji dotyczącej Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych: