„BIAŁOŁĘKA – MOJA MAŁA OJCZYZNA”

PROJEKT EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY

DLA UCZNIÓW KLAS I – III

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 110

W WARSZAWIE

„Szczęśliwy jest człowiek,

który ma swoją małą ojczyznę (…)

Mała ojczyzna jest jak rzeka,

u której brzegów wznosi się dom, nasz dom…”.

 

                                                                                              Jan Sabiniarz „Mała ojczyzna”

WSTĘP:

W edukacji regionalnej, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, niezbędnym elementem w ich rozwoju jest przynależność do miejsca, poznanie swojej „małej ojczyzny”, jej dziejów , kultury, która jest osadzona w społeczności lokalnej. Wprowadzenie najmłodszych w świat życia społecznego we własnym regionie przynosi wymierne korzyści w zakresie poszerzania wiedzy o regionie, poznania zwyczajów we własnej rodzinie i najbliższym otoczeniu.

Podstawą edukacji regionalnej stanowiącej nieodłączny element procesu dydaktyczno – wychowawczego jest przeświadczenie, że najskuteczniejszym czynnikiem kształtującym osobowość i postawy ucznia jest nauczanie i wychowanie dziecka oparte na poznawaniu miejsca zamieszkania i jego bogactwa kulturowego. W Szkole Podstawowej nr 110 edukacja regionalna nie jest podejmowana jedynie spontanicznie, ale ma swoje stałe miejsce w edukacji szkolnej, zwłaszcza edukacji wczesnoszkolnej.

Przestrzeń „małej ojczyzny” to obszar wielu znaczących przeżyć i doświadczeń osobistych każdego ucznia, dlatego edukacja regionalna wychodzi  poza mury naszej szkoły już od kilkunastu lat. Praca metodą projektu wyzwala w uczniach aktywność, kreatywność, odpowiedzialność za wykonywane zadania. Warto zatem realizować różnorodne projekty, które są dla ucznia aktywizujące i atrakcyjne.
 

TEMAT: „Białołęka – moja mała ojczyzna”.

CZAS TRWANIA PROJEKTU: październik 2015 – czerwiec 2016.
 

REALIZATORZY: uczniowie klas I – III, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej,  nauczyciele zajęć komputerowych, nauczyciel bibliotekarz.
 

PARTNERZY: Fundacja „Ave”, Stowarzyszenie „Czwórka z plusem”, rodzice uczniów.
 

CEL GŁÓWNY: Zwiększenie stopnia identyfikacji uczniów z miejscem ich zamieszkania.
 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • rozwijanie poczucia przynależności do „małej ojczyzny” i kształtowanie dumy ze swojego miasta i dzielnicy;
 • rozbudzanie zainteresowania historią Białołęki;
 • kształtowanie postawy patriotycznej i poczucia przynależności do społeczności lokalnej;
 • dostrzeganie piękna krajobrazu oraz walorów rekreacyjnych naszej dzielnicy;
 • kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji;
 • edukacja medialna i wykorzystanie technologii informatycznej w nauczaniu;
 • wyzwalanie aktywności artystycznej dziecka i umożliwienie kreatywnego uczestnictwa ucznia w wydarzeniach kulturalnych;
 • kształtowanie umiejętności gromadzenia i przetwarzania informacji z użyciem różnych form wypowiedzi i prezentacji: praca plastyczna (forma płaska i przestrzenna), wywiad, prezentacja multimedialna, wystawa, przewodnik, konkurs wiedzy;
 • integrowanie społeczności szkolnej i lokalnej.

 

METODY I TECHNIKI WIODĄCE PROJEKTU:

 • rozmowy, dyskusje,
 • wycieczki poznawcze,
 • prezentacje (multimedialne, wystawy prac),
 • wywiad,
 • krótkie notatki kronikarskie,
 • prace plastyczne,
 • elementy zabaw dramowych,
 • warsztaty,
 • konkurs wiedzy,
 • konkurs plastyczny.
   

ETAPY REALIZACJI:SPODZIEWANE EFEKTY:

 • integracja społeczności szkolnej i klasowej;
 • wzmocnienie związków emocjonalnych ze środowiskiem lokalnym;
 • wzrost zainteresowania historią własnej dzielnicy i wiedzy o własnym środowisku (przyroda, kultura, tradycja, zajęcia mieszkańców);
 • umiejętność współpracy w grupie, wzajemna pomoc w sytuacjach trudnych;
 • umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji;
 • pogłębienie zainteresowań uczniów;
 • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze;
 • nabycie przez uczniów umiejętności efektywnego poszukiwania właściwych informacji;
 • dostrzeganie walorów miejsca, w którym uczniowie mieszkają.

 

EWALUACJA:

Ewaluację będą stanowić:

 • Dzielnicowy Konkurs „Białołęka – moja mała ojczyzna” (szczegóły);
 • mini przewodnik „Białołęka widziana oczami dzieci”;
 • wystawa prac plastycznych, zdjęć oraz prezentacje multimedialne wykonane przez uczniów.

 

Opracowała: Mariola Cabaj