Projekt ogólnoszkolny - „Być jak otwarta księga”

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas IV-VI będą realizować projekt edukacyjny „Być jak otwarta księga”, który umożliwi rozwój dziecięcych zainteresowań i uzdolnień, poznanie wybitnych ludzi świata nauki, sportu i sztuki, dostarczy niezapomnianych wrażeń.

Głównym założeniem projektu jest pogłębianie wiedzy oraz rozwijanie kontaktu z książką i różnymi źródłami informacji w taki sposób, by była to dla nich przygoda, która rozwija wyobraźnię, dostarcza wiele radości, inspiruje i otwiera na otaczający świat.

Cele:

- stwarzanie warunków do rozwijania różnorodnych zainteresowań uczniów,  pobudzanie do działań twórczych,

- upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,

- podejmowanie działań służących integracji środowiska – uczniów, nauczycieli, rodziców.

Działania w ramach projektu przyczyniać się będą do:

- rozwijania ciekawości świata i ludzi oraz kształtowania u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: tolerancja, empatia, odpowiedzialność, poczucie własnej wartości, szacunek, ciekawość poznawcza, kreatywność, kultura osobista; gotowość do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, podejmowanie inicjatyw, wdrażanie do pracy zespołowej,

- kształtowania postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury własnego kraju oraz innych narodowości,

- doskonalenia czytania, co będzie miało również wpływ na poprawę umiejętności językowych, intelektualnych i społecznych oraz podniesie  poziom czytelnictwa wśród uczniów. 

Lektura bowiem stanowi obszerne źródło wiedzy i poszerza nasze słownictwo, wpływa na łatwość wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz doskonali poprawność ortograficzną, zaś obszerniejszy słownik pozwala  lepiej zrozumieć nie tylko czytany tekst, ale również otaczający świat. Ma również wpływa na koncentrację uwagi, rozwój inteligencji, wpływ na efektywność pracy mózgu.
 

Warto zatem poznać siedemnaście zalet czytania książki, które opracowała Szwedzka Akademia Literatury Dziecięcej (czytaj).

Podsumowanie działań związanych z realizacją projektu nastąpi w kwietniu – „Dni Kazika” (niektóre zadania zostaną zakończone w maju, np. konkursy przedmiotowe, rekonstrukcja wydarzenia historycznego).

 

Realizacja projektu Być jak otwarta księga (Zespół Humanistyczny Zespół Matematyczno – Przyrodniczy, Zespół Nauczycieli Wychowania Fizycznego):

l.p. Zadanie Nauczyciele odpowiedzialni Data realizacji Szczegóły
1.
Nasze autobiografie (forma dowolna: opowiadanie wiersz, sprawozdanie, reportaż, dziennik)
 

p. A. Dąbrowska-Cieślak
nauczyciele j.polskiego

styczeń-maj 2016 pobierz
2.

Ja i moja książka

Moja książka

p. I.Pietrzak

 p. M. Składanek

cały rok szkolny

październik
- listopad 2015

pobierz

pobierz

3. Sportowiec, który mi zaimponował  (prezentacja)
p. M. Jeżewski
nauczyciele wych. fizycznego
 
grudzień 2015
- kwiecień 2016
pobierz
4. „Znamy lektury” - konkurs ze znajomości lektur szkolnych
p. M. Składanek
p. M. Pietrzak
p. A. Dąbrowska-Cieślak
 
październik 2015 - maj 2016 pobierz
5.
Badacze są wśród nas (przyroda)
 
p. E. Majnert grudzień 2015
- kwiecień 2016
pobierz
6. Wielcy matematycy ery starożytnej (matematyka; prezentacje multimedialne)
p. L. Bączkiewicz
nauczyciele matematyki
i informatyki
 
listopad 2015 pobierz
7.
Śladami historii (rekonstrukcja wybranego wydarzenia)
 
p. D. Dobrzyński listopad
- maj 2016
pobierz
8.
Konkurs plastyczny „Moja ulubiona książka”  (tworzenie ilustracji)
 
p. R. Majblat luty 2016 pobierz
9. W kręgu artystów (prezentacje wybranych twórców na podstawie przeczytanych biografii)

p. M. Pietrzak

p. R. Majblat

marzec 2016 pobierz
10. Czy umiesz czytać?
(konkurs z j. angielskiego)

p. E. Winiarska
p. M. Radziszewska
p. A. Wichtowska
 
październik
- maj 2016
pobierz

 

POLECANE STRONY