Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 110 w Warszawie tworzą przedstawiciele uczniów klas I – VII. Najwyższą władzą jest Rada Samorządu Szkolnego. W jego skład wchodzą: przewodniczący, jego zastępca oraz sekretarz.

Kadencja RSU trwa przez okres roku szkolnego. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych. Każdy z kandydatów musi być uczniem klasy III, IV lub V, VI. Spośród zgłoszonych kandydatów, uczniowie wybierają Radę Samorządu Szkolnego. Każdy uczeń klas III – VII ma prawo oddania swojego głosu na wybranego kandydata. Wyniki wyborów są ogłaszane pod koniec "Dni Kazika". Przejęcie władzy przez nowy samorząd następuje 1 września następnego roku szkolnego.

W roku szkolnym 2018/2019 Samorząd Uczniowski tworzą:

 • Aniela Szabla klasa VI A - Przewodnicząca
 • Eryk Strączyński klasa IV B - Zastępca
 • Emilia Gerłowska V B - Sekretarz

 

Strukturami pomocniczymi Samorządu są:

 • Sekcja Dekoracyjna - przedstawiciele SU,
 • Sekcja "Szczęśliwego Numerka" - Aniela Szabla klasa VI A.

 

Do poszczególnych sekcji weszli uczniowie reprezentujący Samorządy Klasowe.

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019 są
p. Michał Jeżewski,
p. Piotr Strefner, p. Beata Bartczak.


Głównymi celami Samorządu są m.in.:

 • włączanie uczniów w życie Szkoły i proces współdecydowania o sprawach społeczności szkolnej; pobudzanie uczniów do aktywnego udziału w życiu Szkoły, wzbogacanie tradycji Szkoły, kształtowanie umiejętności organizacyjnych; rozwijanie samodzielności, wdrażanie do podejmowania zobowiązań oraz odpowiedzialnego wywiązywania się z podjętych zadań,
 • uczenie się demokratycznych form współżycia; kształtowanie umiejętności prowadzenia dyskusji, wyrażania własnych poglądów i poszanowania odmiennych,
 • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych; uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań i tolerancji, kształtowanie postawy proekologicznej, udział w akcjach charytatywnych,
 • tworzenie warunków do nawiązywania więzi koleżeńskich.

 

Do zadań Samorządu należy m. in.:

 • Współdziałanie z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do niezbędnych prac na rzecz szkoły.
 • Organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie
  z potrzebami uczniów i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem.


Poprzez pracę w Samorządzie Szkolnym uczniowie rozwijają swoją samorządność, uczą się odpowiedzialności oraz podejmowania decyzji.

 

Do obowiązków opiekunów Samorządu Uczniowskiego należy m.in.:

 • Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i Dyrektora Szkoły.
 • Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.

Działalność Samorządu Szkolnego przebiega pod hasłem stawiania na samodzielność uczniów. Opiekunowie samorządu wspierają uczniów w podejmowaniu własnych inicjatyw i rozwijaniu odpowiedzialności za podejmowane akcje. Przewodniczący Samorządu Szkolnego jest koordynatorem działań uczniowskich. Uczniowie chętnie podejmują inicjatywy, chodź by doprowadzić je do końca, wymagają pomocy ze strony opiekunów.

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI - AKTYWNIE DZIAŁAMY

Wrzesień i październik  był czasem aktywnych działań szkolnego Samorządu Uczniowskiego. We współpracy z opiekunem opracowany został plan działań samorządu w naszej szkole, wykaz organizowanych przez samorząd imprez i uroczystości. Rozpoczęliśmy szkolną akcję „Szczęśliwy numerek” a także wspomagaliśmy nauczycieli w organizacji uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Zapraszam również wszystkich uczniów do współpracy z samorządem, albowiem razem więcej możemy zdziałać w naszej szkole.

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 110 W WARSZAWIE
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Pobierz: Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

 

PORADY DLA UCZNIÓW - UŚMIECHNIJ SIĘ

Jak informować o złych ocenach ?

TO  BARDZO  PROSTE.

1. Łączenie złej wiadomości z jeszcze gorszą wiadomością. „ Zobacz tato, jaki wypadek na krajowej A4. Co przy takim nieszczęściu znaczy jeden dopuszczający z matmy. Pikuś.”

2. METODA  POLITYCZNA.   „Tato, masz rację. W naszym kraju jest spisek. Zmienili twojemu synowi ocenę z matmy na dopuszczający”

3. METODA  HOBBYSTYCZNA.  „ Tato, w zoologicznym są twoje ulubione rybki. Aha, a z matmy mam jednak dopuszczający.”

4. METODA  NA  PRZESTRASZENIE. „ Mamo, nie zdałem matmy! Jedynka !  He, he, żartowałem. Dopuszczający.”

5. METODA  PORÓWNAWCZA 1. „ Z matmy jest co prawda dopuszczający, ale za to piątka z w-f.

6. METODA  PORÓWNAWCZA 2. „ No dostałem dopuszczający z matmy, ale syn tego z klatki obok dostał jedynkę”.

7. METODA  SPORTOWA. „ Tato, tato. Jest. Pokonałem matematyczkę  2 : 0.  

 

 


Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 13.10.2017r. Mały Samorząd Uczniowski włączył się aktywnie do uroczystych obchodów Święta Edukacji Narodowej w naszej szkole. Uczniowie pod kierunkiem opiekunów przygotowali laurki, zawierające podziękowania. Od rana przedstawiciele MSU składali życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły częstując ich słodkościami i wręczając im wykonane przez siebie kartki.

Opiekunowie Małego Samorządu Uczniowskiego:
Karolina Klimczak, Eliza Struska„Przyroda jest wieczna kiedy jest bezpieczna”

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego 23 maja 2017 odbyła się dzielnicowa gra miejska pod hasłem: ”Przyroda jest wieczna, jeśli jest bezpieczna”. 

Do udziału w grze zgłosiły się białołęckie szkoły podstawowe.

Trasa gry przybiegała przez Park Picassa, w którym ukryci na stanowiskach uczniowie SP314 mieli dla drużyn przygotowane zadania przyrodnicze i sportowe. Zwyciężyła drużyna z 314, II miejsce zajęła drużyna SP110, III miejsce przypadło SP342.

Naszą szkołę reprezentowali: Jakub Jaroszuk, Jakub Brzostek, Krzysztof Piraszewski, Marta Piraszewska, Bartosz Moszczyński, oraz Tomasz Półkoszek.

Uczniowie bardzo dobrze bawili się podczas gry miejskiej i już szykują się po złoto za rok.

Piotr StrefnerWYNIKI KONKURSU na „Najładniejsze dekoracje świąteczne sali lekcyjnej”

22  grudnia 2015 r. został rozstrzygnięty konkurs na najładniejszy świąteczny wystrój sali lekcyjnej zorganizowany przez Samorząd Uczniowski. Celem konkursu było zmotywowanie uczniów do dbałości o swoje miejsce pracy, integracja zespołów klasowych stworzenie w salach świątecznej atmosfery, pobudzenie u uczniów aktywności twórczej, wzbudzenie w uczniach kreatywności. Konkurs był skierowany do uczniów klas IV-VI. 

 

I miejsce klasa VA i IVC

II miejsce klasa VB

III miejsce klasa  IVB

 

Gratulujemy!!!


Opracowała: Ewelina Winiarska


KONKURS  „Najładniejsza dekoracja świąteczna sali lekcyjnej”

Regulamin konkursu:

Cele konkursu:

 • uświadomienie uczniom odpowiedzialności za sale lekcyjne;
 • motywowanie uczniów do dbałości o swoje miejsce pracy;
 • stworzenie przyjemnej, świątecznej atmosfery w szkole.

1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski.

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 4-6.

Jedną salę lekcyjną mogą udekorować dwie klasy.

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest udekorowanie klasy ozdobami świątecznymi oraz zrobienie gazetki szkolnej z informacją
o świętach.

4. Do wykonania ozdób można używać dowolnych materiałów.

5. Dekoracja sali będzie oceniana przez jury w kategoriach: samodzielność wykonania ozdób i gazetki, pomysłowość, wkład pracy, estetyka wykonania, oddanie atmosfery Świąt Bożego Narodzenia;

6. Sale oceniać będzie komisja w 3 osobowym składzie (przewodnicząca SU, opiekun SU, wybrany w drodze losowania nauczyciel).

7. W każdej kategorii przyznane zostaną punkty od 1 do 10. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie uzyskanych punktów (suma punktów z pięciu kategorii).

8. Spośród wszystkich sal wyłonimy tę jedną najładniejszą.

9. Sale oceniane będą 22 grudnia 2015r.

Opracowała: Ewelina Winiarska


Dzień Życzliwości

Dnia 27 listopada 2015 roku w piątek w naszej szkole odbył się długo oczekiwany przez wszystkich Dzień Życzliwości.

Każdy uczeń, nauczyciel i pracownik szkoły ubrany był na kolorowo, co świadczyło o tym, że chcemy być tego dnia radośni. Wybrani uczniowie przy wejściu do szkoły rozdawali każdemu karteczki z sentencją o szczęściu.

Tego dnia każdy był uśmiechnięty i miał dobry humor. Dla podkreślenia tego, że ten dzień jest inny, wszyscy przybijali sobie ''piątki''.

Uważam, że dzięki temu, że w naszej szkole zagościł Dzień Życzliwości, mogliśmy chociaż przez kilka godzin poczuć tylko szczęście.
 

Opracowała: Gabriela Oleksińska,
uczennica klasy VIc