Rekrutacja

REKRUTACJA

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH:

W rekrutacji do przedszkoli i szkół istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata.

Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późń. zm.)

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018 obowiązują:

 - kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)  tzw. kryteria ustawowe,

oraz

 - kryteria określone w uchwale nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. tzw. kryteria samorządowe.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

KRYTERIA REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

KRYTERIUM DOCHODOWE

 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego publiczne szkoły podstawowe są szkołami obwodowymi tzn. każdej z nich przypisany jest pewien obszar wyznaczony przez określone ulice lub ich części.

Na stronie

www.edukacja.warszawa.pl

znajduje się wyszukiwarka obwodów szkół podstawowych obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018.
 

OBWÓD SZKOLNY SP 110

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS I

ZASADY PRZYJĘĆ DZIECI DO KLAS PIERWSZYCH

KRYTERIA REKRUTACJI DLA DZIECI SPOZA OBWODU

KANDYDACI Z ODROCZONYM OBOWIĄZKIEM SZKOLNYM
 

Szanowni Państwo,

informujemy, że druk potwierdzenia woli kontynuacji edukacji w klasie I - dla wychowanków oddziałów przedszkolnych "spoza obwodu" - został zamieszczony w SYSTEMIE pod "?" (w wersji papierowej do pobrania w placówce) oraz na stronie Biura Edukacji.