UCHWAŁA NR XLV/1081/2017
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 16 marca 2017r.

w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych
i gimnazjów mających siedzibę na
obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, 
na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

 

OBWÓD SZKOLNY