W naszej szkole co roku organizowane są egzaminy na kartę rowerową. Do egzaminu mogą przystąpić uczniowie, którzy ukończyli 10 rok życia, oraz ci, którzy nie zdali egzaminu w poprzednich latach. W podstawie programowej z zajęć technicznych znajdują się treści wychowania komunikacyjnego pozwalające uczniowi przygotować się do egzaminu. Dodatkowo organizowane są spotkania z pracownikami Straży Miejskiej na których uczniowie zdobywają dodatkowe wiadomości.


REGULAMIN UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ
obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego
w Warszawie

Regulamin został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908) kartę rowerową  może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat w przypadku karty rowerowej.

Zgodnie z art. 109 ustawy Prawo o ruchu drogowym, od dnia 1 lipca 1999 r. karta rowerowa jest wydawana wyłącznie w szkole podstawowej.

Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Radę  Pedagogiczną.
 

WARUNKI UBIEGANIA O KARTĘ ROWEROWĄ

1. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż w dniu egzaminu ukończyli 10 lat.

2. Uczeń powinien w wyznaczonym terminie, na dwa dni przed egzaminem złożyć wypełniony czytelnie arkusz zaliczeń ucznia.

3. W przypadku braku podpisu rodzica lub wychowawcy, uczeń nie może ubiegać się o uzyskanie karty rowerowej.

4. Uczeń przystępuje do sprawdzenia umiejętności teoretycznych w wyznaczonym terminie.

5. Uczniowie składają egzamin w formie testowej (część teoretyczna) oraz praktycznej.

6. Test (część teoretyczna) przeprowadzony jest w formie testu jednokrotnego wyboru. Test zawiera pytania o następującej tematyce: znaki i sygnały drogowe, manewry na drodze, typowe sytuacje drogowe, pierwsza pomoc ofiarom wypadków.

7. Test sprawdzający wiadomości teoretyczne składa się z 25 pytań, aby go zdać należy udzielić 20 poprawnych odpowiedzi. Czas trwania egzaminu 30 minut.

8.Jeżeli uczeń nie zaliczy części teoretycznej, będzie mógł jeden raz poprawić swój wynik w bieżącym roku szkolnym.

9. Po zaliczeniu testu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze.

10. Test praktyczny (część praktyczna) polega na ocenie kierującego rowerem pod względem:

- Pozycji kierującego na pojeździe.

- Upewnienia się o możliwości jazdy.

- Upewnienia się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy.

- Hamowania i zatrzymania pojazdu w określonym miejscu.

11. Egzamin praktyczny musi się odbywać wyłącznie na rowerze posiadającym wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym.

12. Za pozytywnie zdany egzamin teoretyczny uważa się udzielenie przez ucznia 80 % poprawnych odpowiedzi w teście i zdany test praktyczny.

13. Jeżeli wyniki egzaminu są negatywne uczeń może przystąpić do egzaminu w następnym roku szkolnym.

 

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

Uzyskanie karty rowerowej wymaga postępowania zgodnie z poniższą procedurą:

1. Uczeń powinien pobrać od nauczyciela zajęć technicznych. Arkusz zaliczeń ucznia.

2. Wypełnić czytelnie swoje dane osobowe.

3. Uzyskać wpis (zgodę) rodzica lub prawnego opiekuna.

4. Uzyskać wpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy..

5. Uczestniczyć w teoretycznych zajęciach szkoleniowych przygotowujących do zaliczeń.

6. Przystąpić do sprawdzianu teoretycznego.

7. Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego, przystąpić do sprawdzianu praktycznego z jazdy na własnym lub pożyczonym rowerze na placu manewrowym.

9. Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje nieodpłatnie uczniom kartę rowerową.

 

W roku szkolnym 2020/2021 przeprowadzamy egzamin na kartę rowerową we wrześniu i październiku, ze względu na to, że egzamin nie odbył się w poprzednim roku szkolnym.

Część teoretyczną egzaminu, czyli test, przeprowadzi w klasach szóstych nauczyciel techniki w następujących terminach:

21-22 IX 2020 oraz
28-29 IX 2020 (termin poprawkowy)
podczas lekcji techniki.

Dla uczniów z klas starszych (siódmych i ósmych) egzamin przeprowadzi pedagog szkolny w następujących terminach:

23 IX 2020 oraz
30 IX 2020 (termin poprawkowy)
na 8 godzinie lekcyjnej, po lekcjach.

Uczniowie, którzy zdadzą egzamin teoretyczny, będą mogli przystąpić do egzaminu praktycznego w dniu 16 X 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że egzamin praktyczny na kartę rowerową dla uczniów naszej szkoły, którzy zdali egzamin teoretyczny odbędzie się w dniu 16 X 2020 r. (w piątek).

Uczniowie będą podzieleni na trzy grupy.

- I grupa, godzina 11.10 (klasa VI c).
- II grupa, godzina 12.00 (klasa VI a).
- III grupa, godzina 12.40 (klasa VI b, VII d, VIII b).

Uczniowie, którzy zdali egzamin teoretyczny zostaną poinformowani w dzienniku elektronicznym.

Jak co roku, na przełomie maja-czerwca, planujemy przeprowadzić egzamin na kartę rowerową dla uczniów, którzy ukończyli 10 lat, czyli z klas czwartych i starszych.

Strażnicy miejscy z Miasteczka Ruchu Drogowego przeprowadzą z uczniami zajęcia przygotowujące do wiosennego egzaminu na kartę rowerową w roku szkolnym 2020/2021.

Nastąpiły niewielkie zmiany terminach (podajemy dwa warianty - zdalny i stacjonarny):

ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ dla klasy 5b

Ostatnie zajęcia przygotowujące do egzaminu na kartę rowerową odbędą się w innym terminie. Szczegóły w tabeli poniżej:

 

W późniejszym terminie podamy dokładniejsze daty egzaminu teoretycznego. Będą również dwa terminy, tak aby uczniowie mieli możliwość poprawy, jeżeli za pierwszym razem nie zdadzą.

Uczniowie, którzy zdadzą egzamin teoretyczny, będą mogli przystąpić do egzaminu praktycznego w dniu 8 VI 2021 r.

Zachęcamy do skorzystania z materiałów, m.in.:

  • Kodeks Drogowy dla rowerzystów,
  • Podręcznik do zajęć techniki,
  • Strony internetowe, np. brd.edu.pl, znaki.edu.pl, itp.

Zachęcamy też do obserwacji przepisów ruchu drogowego w rzeczywistości (oczywiście w bezpiecznej odległości i nie utrudniając nikomu prawidłowego poruszania się po drodze).

Opracowała: K. Jurys