Projekt „Varsavianistyczna Szkoła”

 

Jednym z nadrzędnych celów współczesnej edukacji jest wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej i regionalnej uczniów. Aby można było mówić o tożsamości narodowej, najpierw musimy ukształtować poczucie tożsamości regionalnej, lokalnej. Dokonuje się to poprzez działania i sytuacje wychowawcze, które stwarzają optymalne warunki do poznania i poszanowania dziedzictwa kulturowego, kształtowania postawy otwartej wobec środowiska lokalnego. Mówi się, że kultura narodu będzie istniała, jeżeli będzie przekazywana z pokolenia na pokolenie. Najskuteczniejszym sposobem jej trwania jest umożliwianie dzieciom poznania najbliższego otoczenia, swojej „małej ojczyzny, a także jej wartości w kontekście wartości narodowych i ogólnoludzkich. Stąd w naszej szkole idea edukacji varsavianistycznej, która zakłada poznanie historii, szeroko pojętej kultury i tradycji naszego miasta - Warszawy.

Projekt „Varsavianistyczna Szkoła” jest realizowany w naszej szkole od trzech lat. Dotychczas udało się nam zrealizować wiele inicjatyw, które pozwoliły na dwukrotne zdobycie certyfikatu „Varsavianistycznej Szkoły”  przyznawanego przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy.  W ubiegłym roku szkolnym otrzymaliśmy to wyróżnienie na okres dwóch lat, co oznacza, że przed nami czas intensywnej pracy, podejmowania działań w celu uzyskania certyfikatu po raz trzeci i otrzymanie tytułu Ośrodka Edukacji Varsavianistycznej.

 

Cele projektu:

 

 • Upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie — jej przeszłości i teraźniejszości.
 • Promowanie aktywności twórczej uczniów w poznawaniu Warszawy.
 • Podnoszenie efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta.
 • Integracja społeczności szkolnej wokół działań na rzecz Warszawy.
 • Udział w uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie.
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji varsavianistycznej.
 • Uzyskanie bezterminowego certyfikatu i zdobycie tytułu Ośrodka Edukacji Varsavianistycznej.

 

By móc zrealizować postawione cele musimy podjąć szereg inicjatyw i działań, które zostaną ocenione przez Kapitułę Konkursu złożoną z pięciu niezależnych ekspertów powołanych przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. W szczególności brane będą pod uwagę następujące działania:

 1. przeprowadzenie w szkole cyklu zajęć (co najmniej 10 rocznie)na temat Warszawy – jej przeszłości i teraźniejszości, przybliżających uczniom jej historię, obiekty zabytkowe, parki i rezerwaty przyrody, powojenną odbudowę i rozbudowę miasta oraz czasy współczesne; działanie to musi być realizowane przez różnych nauczycieli;
 2. publikowanie wgazetce szkolnej artykułów o tematyce varsavianistycznej lub inne publikacje o tematyce varsavianistycznej, dokumentujące pracę uczniów i nauczycieli;
 3. przeprowadzenie wycieczek po Warszawie (minimum pięciu w roku) - mogą to być np. klasyczne wycieczki szkolne, ale także rajdy, gry terenowe, spacery z przewodnikami, itd.; wycieczki mogą być zorganizowane przez szkołę uczestniczącą w zdobywaniu certyfikatu lub inną placówkę, organizację lub stowarzyszenie; przy ocenianiu szkoły będą brane pod uwagę przede wszystkim wycieczki organizowane w czasie wolnym od nauki;
 4. uczestnictwo uczniów w uroczystościach rocznicowych (co najmniej dwóch w roku) odbywających się w Warszawie;
 5. zorganizowanie i przeprowadzenie co najmniej jednego konkursu o tematyce warszawskiej, np. plastycznego, fotograficznego, konkursu wiedzy itd. lub udział w konkursie „warszawskim” przygotowanym przez inną placówkę;
 6. zorganizowanie w swojej placówce co najmniej dwóch spotkań w roku z ciekawymi postaciami związanymi z Warszawą; mogą być to np. spotkania z kombatantami, przedstawicielami samorządu lokalnego, autorem książki o tematyce warszawskiej, znanym varsavianistą, np. członkiem Towarzystwa Przyjaciół Warszawy itd.;
 7. zdobycie na terenie Warszawy przez nie więcej niż 30 uczniów, działających w Szkolnym Kole Przyjaciela Warszawy, odznak (w dowolnym stopniu) nadawanych przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy:odznaki Młody Przyjaciel Warszawy, Mały Przyjaciel Warszawy i/lub odznaki Strażnik Pamięci Cmentarza Powstania Warszawskiego; regulaminy zdobywania wszystkich odznak znajdują się na stronie www.tpw.org.pl.
 8. zorganizowanie i zrealizowanie akcji „Pracuję na rzecz środowiska lokalnego”;
 9. udział przedstawicieli społeczności szkolnej (rodziców, uczniów) w co najmniej 5 działaniach w roku organizowanych przez TPW, np. spacerach z przewodnikami, spotkaniach historycznych, szkoleniach, salonach przewodnickich, grach miejskich itd.;
 10. współpracy z instytucjami muzealnymi Warszawy: Muzeum Warszawy, Muzeum Niepodległości, Zamkiem Królewskim, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Powstania Warszawskiego;
 11. ukazywania uczniom korzyści płynących z położenia Warszawy nad Wisłą, wdrażania ich do racjonalnego użytkowania wody i konieczności jej ochrony, propagowania picia wody z kranu poprzez zakładanie źródełek w szkołach.

 

Plan działań do realizacji w roku szkolnym 2018/2019:

 

Lp.

Zadanie

Osoby uczestniczące/

odpowiedzialne

Termin

Partnerzy

1.

Opracowanie projektu działań

Mariola Cabaj,

Izabela Pietrzak

 

październik 2018

 

2.

Przedstawienie założeń projektu uczniom, nauczycielom i rodzicom.

 

Mariola Cabaj,

Izabela Pietrzak

październik/listopad 2018

 

Działanie I:

3.

Warsztaty w ramach cyklu „Warszawa moje miasto” – „Warszawskie tajemnice”.

Uczniowie klas IIIa/IIIb; wychowawcy

XI 2018 – III 2019

Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii

4.

Cykl zajęć o Warszawie w ramach projektu „A to Polska właśnie…”

Uczniowie klas Ia/Ib; wychowawcy

XI 2018

 

5.

Cykl zajęć o Warszawie – projekt „Białołęka moja mała ojczyzna”

Uczniowie klas IIa/IIb; wychowawcy

III – IV 2019

 

Działanie II:

6.

Publikacja artykułów o tematyce varsavianistycznej.

Uczniowie klas IV – VII; nauczyciele odpowiedzialni za gazetkę szkolną

XI - XII 2018

IV – V 2019

 

7.

Konkurs literacki „Moja Warszawa”

Uczniowie klas IV – VII; nauczyciele poloniści

IV 2019

 

Działanie III:

8.

Wycieczki klasowe po Warszawie – dokumentowanie działań (notatki, sprawozdania, zdjęcia)

Uczniowie klas I – VII; wychowawcy

wg planu wycieczek

 

9.

Wycieczki po Warszawie w ramach innowacji „Niepodległa w obiektywie” – dokumentowanie działań (zdjęcia)

Uczestnicy zajęć; M. Cabaj, I. Pietrzak

wg harmonogramu zajęć

 

10.

Wycieczki po Warszawie w ramach koła turystycznego – dokumentowanie działań

Uczestnicy zajęć; B. Pluta-Pajęcka

wg harmonogramu zajęć

 

11.

Wycieczki po Białołęce – projekt „Białołęka moja mała ojczyzna”

Uczniowie klas I – III;

I. Tolak

XI 2018

Fundacja AVE

Działanie IV:

12.

Udział w uroczystościach przy Pomniku Poległym i Pomordowanym Na Wschodzie

Poczet sztandarowy

I.Pietrzak  

IX 2018

„Solidarność”

Oświatowa

13.

Obchody 74. rocznicy Powstania Warszawskiego i upamiętnienia poległych Żołnierzy AK „Obroża”

Poczet sztandarowy

Klas VI c

I.Pietrzak

IX 2018

 

Działanie V:

14.

Przeprowadzenie dzielnicowego konkursu „Białołęka moja mała ojczyzna”

Uczniowie klas I – III;

I. Tolak

wg harmonogramu konkursu

Urząd Dzielnicy m.st. Warszawy,

15.

Konkurs plastyczny „Warszawa moich marzeń”

Uczniowie klas IV – VII; nauczyciel plastyki

IV 2019

 

Działanie VI:

16.

Spotkanie z panią Janiną Zgrzembską – córką Ireny Sendlerowej

Uczniowie klas IV- VI

M. Składanek

IX 2018

 

17.

Spotkanie z pisarzem i żołnierzem p. Witoldem Laskowskim

Uczniowie klas III – VII

Samorząd uczniowski

XI 2018

 

Działanie VII:

18.

Zdobycie przez co najmniej 5 uczniów odznaki „Mały przyjaciel Warszawy” – zgodnie z regulaminem TPW (załącznik 1)

Uczniowie klas I – III; wychowawcy; M. Cabaj

XI 2018 – IV 2019

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy

19.

Zdobycie przez co najmniej 5 uczniów odznaki „Młody przyjaciel Warszawy” – zgodnie z regulaminem TPW (załącznik 2)

Uczniowie klas IV – VII; wychowawcy; I. Pietrzak

XI 2018 – IV 2019

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy

Działanie VIII:

20.

Udział w akcji „ Sprzątanie świata”

 Uczniowie klas I – VII

E. Majnert

IX 2018

 

21.

Czytanie utworów patriotycznych w DPS

 „ Pod Brzozami”

Świetlica szkolna

 K. Krakowiak

XI 2018

 

Działanie IX:

22.

Udział w działaniach organizowanych przez TPW – spacery z przewodnikami; gry miejskie; spotkania historyczne, itp. – potwierdzenie w formie określonej w informacjach dla rodziców.

Uczniowie klas I – VII;

Rodzice uczniów

X 2018 – V 2019

Rada Rodziców

23.

Wizyty w Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich.

Uczestnicy Szkolnego Koła Wolontariatu;

s. T. Czarniecka

p. K. Krakowiak

X 2018 – V 2019

 

Działanie X:

24.

Lekcja muzealna w Muzeum Fryderyka Chopina

Kl. IV

wychowawcy

Cały rok

 

25.

Zwiedzanie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Kl. III, kl. V

Wychowawcy

XI 2018 - IV2019

 

26.

 Lekcja muzealna w Muzeum Powstania Warszawskiego

Kl. III, kl. VI

wychowawcy

X 2018 – V 2019

 

27.

Zwiedzanie Muzeum Narodowego

Kl. VI

wychowawcy

X 2018 – V 2019

 

28.

Lekcje muzealne w Zamku Królewskim

Kl. I – VI

Wychowawcy

X 2018 – Vi 2019

 

Działanie XI:

26.

Korzystanie ze źródełka w ramach akcji „ Piję wodę, piję warszawską kranówkę”

Uczniowie klas I – VII

 

IX 2018 – VI 2019

 

27.

Zorganizowanie akcji „ Dni wody” podczas obchodów Dnia Ziemi

Uczniowie klas IV – VI

E. Majnert

IV 2019

 

 

 

Opracowanie:

Mariola Cabaj

Izabela Pietrzak