Aktualności

WARSZAWSKIE OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2017/2018
WARSZAWSKIE OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2017/2018
23 październik 2017

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas
II-VI do udziału w Warszawskich Olimpiadach Języka Angielskiego.

PRZEBIEG OLIMPIAD:

Olimpiady obejmują trzy etapy:

Etap I – szkolny (klasy II-VII)

Klasy II-III
1.Do etapu I (szkolnego) mogą przystąpić uczniowie klas II i III warszawskich szkół podstawowych.
2.Etap ten stanowi wstępne eliminacje i obejmuje test pisemny składający się z pytań  otwartych i zamkniętych. Test będzie składać się z zagadnień gramatycznych i leksykalnych. Polecenia do zadań będą w języku polskim.

Klasy IV-V oraz VI-VII
1.Do etapu I (szkolnego) mogą przystąpić uczniowie kl. IV-V oraz VI-VII warszawskich szkół podstawowych.
2.Etap ten stanowi wstępne eliminacje i obejmuje test pisemny jednokrotnego wyboru z języka angielskiego. Test może składać się z zagadnień gramatycznych, leksykalnych i kulturoznawczych.

Etap II (klasy II - VII)
1.Do etapu II dopuszczone zostaną osoby, które uzyskały co najmniej 85% możliwych do zdobycia punktów.
2.Etap II zostanie przeprowadzony w Szkole Podstawowej nr 84, a wyniki ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 84.
Klasy II - III
1. Etap II stanowi test pisemny składający się z pytań otwartych. Test będzie składać się z zagadnień gramatyczno-leksykalnych oraz z pytań kulturoznawczych. Uczeń proszony będzie o odpowiedź (od 1 do 3 wyrazów) w języku angielskim.

Klasy IV - V oraz VI - VII
1. Etap II może składać się z następujących części: testu gramatyczno-leksykalnego, czytania ze zrozumieniem, słuchania ze zrozumieniem, pisania krótkiego tekstu.

Etap III – finał (klasy II-VII)
1. Do etapu III (finału) przechodzą uczestnicy, którzy otrzymali minimum 85 % możliwych do zdobycia punktów.
2. Finał zostanie przeprowadzony w Szkole Podstawowej nr 84, a wyniki ogłoszone na stronie internetowej szkoły.
3. Finał obejmuje: część ustną – prezentacja wcześniej przygotowanego projektu na temat kulturoznawczy.
4. Wszystkie wystąpienia będą odbywać się jedynie w obecności organizatora oraz komisji finałowej.
5. Komisje finałowe oceniając wystąpienia będą brać pod uwagę następujące zagadnienia: pomysłowość i wkład pracy, płynność wypowiedzi, wymowę i intonację, bogactwo leksykalne, poprawność gramatyczną oraz stopień trudności wystąpienia. Ocena Komisji finałowej jest niepodważalna, ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Klasy II-III
1.Prezentacja powinna trwać od 3 do 5 minut. Prezentacje dłuższe niż określony limit czasowy będą przerywane.

Klasy IV-V oraz VI-VII
1.Prezentacja powinna trwać od 3 do 7 minut. Prezentacje dłuższe niż określony limit czasowy będą przerywane.
2.Po zaprezentowaniu swojego projektu, Komisja finałowa zadaje uczestnikowi jedno pytanie dotyczące jego wystąpienia. W związku z tym, opiekunowie uczestników konkursu proszeni są o przesłanie tematów prezentacji uczniów miesiąc przed finałem. Jeżeli organizatorzy nie otrzymają tematu w określonym terminie, uczestnik losuje pytanie przypadkowe, które może nie być związane tematycznie z jego wystąpieniem.
Ostateczny wynik jest sumą punktów uzyskanych przez uczestnika w II etapie olimpiady oraz w finale. Laureatami zostają uczniowie, którzy otrzymają najwyższa ilość punktów z obu etapów konkursu.

V. Nagrody
Organizatorzy przewidują nagrody i dyplomy dla trzech najlepszych uczestników (liczy się najwyższa uzyskana ilość punktów) oraz uczniów wyróżnionych. Szkoły biorące udział w finale oraz finaliści otrzymają dyplom uczestnictwa.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Gali Finałowej Olimpiad.
Osoby nagrodzone, które nie odbiorą nagrody, upominku czy dyplomu podczas Gali Finałowej Olimpiad, powinny odebrać ją w dniu Gali Finałowej w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 84. W innym wypadku dyplom zostaje zniszczony, a nagroda staje się własnością Szkoły Podstawowej nr 84.

WYMAGANIA Z ZAKRESU WIEDZY JĘZYKOWEJ DLA UCZNIÓW
KLAS II-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
PRZYSTĘPUJĄCYCH DO WARSZAWSKIEJ OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2017/2018

Prosimy o zapoznanie się z wymaganiami z zakresu wiedzy językowej dla uczniów chcących przystąpić do Warszawskiej Olimpiady Języka Angielskiego: pobierz.

I ETAP SZKOLNY ODBĘDZIE SIĘ 30.11.2017 R.

Milena Radziszewska